ដាក់ពាក្យធ្វើការងារ

ឱកាសការងារ

1. ឱកាសការងារជាច្រើនកន្លែងក្នុងវេទិកាការងាររបស់ NEA នាថ្ងៃទី១២ កញ្ញា ខាងមុខនេះ!


2. Accounting Assistant


3. Assistant Merchandise Manager- Dry Food


4. Assistant Merchandise Manager- Fresh Food