ដាក់ពាក្យធ្វើការងារ

អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក

 • ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ
 • មូលនិធិទុនបម្រុងរស់នៅ
 • ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាក្រុម(ករណីសម្រាកព្យាបាលនិងពិគ្រោះជំងឺ)
 • លុយសុខុមាលភាពដែលសម្រាលបុត្រ
 • លុយសុខុមាលភាពជួយដល់បុគ្គិកដែលជួបឧបហេតុផ្សេងៗ
 • លុយជួយផ្តល់ដល់បុណ្យសពឱពុក / ម្តាយ / ប្តីឬប្រពន្ធ / កូន
 • ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជាក្រុម 36 ដងស្មើនឹងអត្រាប្រាក់ខែនិងជួយជាពិសេសពីក្រុមហ៊ុនទៀត៤ដងរបស់ប្រាក់ខែ ខែចុងក្រោយ។
 • មូលនិធិប្រាក់សំណង
 • ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកដើម្បីឆ្ពោះទៅរកដំណែងការងារកាន់តែកើនឡើង ។
 • លុយក្នុងការធ្វើការប្តូរវេន (ចំពោះវេនយប់/ វេនដែលចេញធ្វើការនៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃស្អែក)សម្រាប់បុគ្គលិកសាខា
 • ប្រាក់បន្ថែមចុះមុនម៉ោង ប្រាក់បន្ថែមម៉ោងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក សម្រាប់បុគ្គលិកសាខា
 • លុយប្រាក់រង្វាន់នៅក្នុងអត្រានៃ 800 បាតក្នុងមួយខែសម្រាប់បុគ្គលិកCashier
 • ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើមប្រចាំត្រីមាសសម្រាប់បុគ្គលិកសាខា
 • ពាក់អាវយឺតPOLO ដើម្បីប្រតិបត្តិការងារ
 • បន្ទប់អាហារបុគ្គលិកក្នុងតម្លៃប្រយ័ត្ន