ដាក់ពាក្យធ្វើការងារ

ឱកាសការងារ

1. Assistant Buyer


2. Legal Manager


2. Construction Manager