មិត្តសំលាញ់តូបលក់ចាប់ហួយ

“ការកំណត់ទីតាំង”
ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងសហគមន៍ និងអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ម្ចាស់អាជីវកម្មគប្បីគួរតែយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពទីតាំងរបស់ខ្លួន ប្រភេទអតិថិជន ប្រភេទទំនិញ អោយបានច្បាស់ ដើម្បីបង្កើនការលក់។

ទីតាំង