ផលិតផល ម៉ាក្រូ

ក្រុមអតិថិជនភោជនីយដ្ឋាន សណ្ឋាគារ និងអាជីវកម្មម្ហូបអាហារ

អង្ករផ្កាម្លិះ (ថ្មី) 100% ម៉ាកអេរ៉ូ អង្ករផ្កាម្លិះសុទ្ធគុណភាពលេខ1

ចំណុចល្អ

  • អង្ករផ្កាម្លិះសុទ្ធពូជ 105 ឆ្លងកាត់តាមរយៈផលិតតាមវិធិទាន់សម័យ
  • យកទៅចម្អិនក្នុងឆ្នាំង បាយទន់ មានក្លិនក្រអូបចេញពីអង្ករផ្កាម្លិះ
  • រក្សាគុណភាពអង្ករស្មើរ គ្រប់ថង់ ពេញមួយឆ្នាំ ទុកចិត្តបានជាមួយនឹង “ លើកដៃសំពះ“
  • បានទទួលធានាតាមមាត្រដ្ឋានការផលិត គ្រប់គ្រងគុណភាព GMP, HACCP, ISO 9001 :2000
  • ផលិតផលល្អ មានគុណភាពពី អេរ៉ូ ម៉ាក្រូ

អង្ករផ្ការម្លិះ(ចាស់)100% ម៉ាកអេរ៉ូ អង្ករផ្កាម្លិះសុទ្ធគុណភាពលេខ1

ចំណុចល្អ

  • អង្ករផ្ការម្លិះចាស់ សុទ្ធអាយុ 12-18 ខែ អង្ករពេញគ្រាប់ គ្រាប់វែងស្អាត មិនក្លិនផ្អួរ តែមានក្លិនក្រអូបចេញពីអង្ករផ្កាម្លិះរក្សាទុកបានយូដោយមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសីតុណ្ហភាព យកទៅចម្អិនក្នុងឆ្នាំង បាយទន់ មានក្លិនក្រអូបចេញពីអង្ករផ្កាម្លិះ
  • រក្សាគុណភាពអង្ករស្មើរ គ្រប់ថង់ ពេញមួយឆ្នាំ ទុកចិត្តបានជាមួយនឹង “ លើកដៃសំពះ“
  • បានទទួលធានាតាមមាត្រដ្ឋានការផលិត គ្រប់គ្រងគុណភាព GMP, HACCP, ISO 9001 :2000
  • ផលិតផលល្អ មានគុណភាពពី អេរ៉ូ ម៉ាក្រូ