រូបបែបសាខា

ទាក់ទងជាមួយនិងម៉ាក្រូ

ដើម្បីពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការក្លាយជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់អ្នក ម៉ាក្រូបានបង្កើតទ្រង់ទ្រាយហាងផ្សេងៗគ្នាដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនលក់រាយនិងអាជីវកម្មអាហារ


ម៉ាក្រូទ្រង់ទ្រាយហាងសម្រាប់តូបលក់រាយ