ផ្សព្វផ្សាយ

ម៉ាក្រូជាមជ្ឈមណ្ឌលចំណាយបោះដុំសម្រាប់អ្នកប្រកបធុរៈកិច្ចមានជំនាញ បូករួមផលិតផលប្រូម៉ូសិនរហូតដល់៦០០មុខទុកនៅក្នុងម៉ាក្រូម៉ែលដើម្បីអោយអតិថិជនបានត្រួតពិនិត្យតម្លៃផលិតផលនិងរៀបចំគំរោងទិញដើម្បីរកកម្រៃ ម្យ៉ាងទៀតជ្រើសរើសយកផលិតផលគុណភាព តម្លៃថោករាល់ថ្ងៃ ជាច្រើនទុកនៅក្នុងស្តុក ដើម្បីតមតាមតម្រូវការរបស់អតិថិចនគ្រប់ក្រុម។