ផលិតផល ម៉ាក្រូ

ក្រុមអតិថិជនតូបចាប់ហ៊ួយ ផលិតផលសម្រាប់តូបចាប់ហួយ / មីនីម៉ាត

អឹម អេន ខេ ទឹកផ្លែឈើ 25%

ចំណុះ

180ម.ល *6

ចំណុចល្អ

  • ឆ្ងាញ់ ស្រស់ស្រាយ បានទទួលរសជាតិពីផ្លែឈើ
  • ផលិតផលចេញពីរោងចក្រដែលមានស្តង់ដា នៅក្រោមការមើលថែរបស់ម៉ាក្រូ
  • មានលក់នៅ Makro តែប៉ុណ្ណោះ
  • តម្លៃសមរម្យទាំងសម្រាប់យកទៅបរិភោគខ្លួនឯងឬលក់បន្តបានយ៉ាងងាយទទួលបានបា្រក់ចំណូលល្អ
  • ផលិតផលបោះដុំសម្រាប់តូបលក់ចាប់ហ៊ួយ,តូបបោះដុំ, មីនីម៉ាតជាពិសេស